Kontakt

Informacije javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda:
Goriški Muzej Kromberk
Grajska cesta 1, 5000 Nova Gorica
http://www.goriskimuzej.si

Odgovorna uradna oseba:
 Vladimir Peruničič, direktor
Datum zadnje spremembe kataloga:

 7. 7. 2020. 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: 

http://www.goriskimuzej.si2. Splošni podatki o javnem zavodu Goriški Muzej Kromberk in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga


2.1. Podatki o delu in organizaciji Goriškega muzeja
Kratek opis delovnega področja

 Goriški muzej je pokrajinski splošni muzej. S svojim delovanjem pokriva območje historične Goriške oziroma tisti njen del, ki je danes v Sloveniji. V muzeju, ki upravlja številne zbirke, so zastopane vse muzejske stroke. Ustanovljen je bil leta 1952, od leta 1954 ima prostore na Gradu Kromberk, ki so danes namenjeni razstavam, od leta 2012 ima nov sedež v sklopu Vile Bartolomei v Solkanu.


Poslanstvo
 Poleg temeljnega poslanstva, zapisanega v ustanovitvenem aktu Goriškega Muzeja (zbiranje, ohranjanje, dokumentiranje in proučevanje premične kulturne dediščine kot primarnega historičnega vira za zgodovino goriškega etničnega prostora), je bistveno poslanstvo muzeja predstavljanje te dediščine ter izsledkov analiz in ovrednotenja le-te najširši javnosti z najrazličnejšimi standardnimi in sodobnimi prijemi (stalne razstave, občasne razstave, strokovne in poljudne publikacije, predavanja, uporaba elektronskih medijev - splet, zgoščenke, videoprodukcija). Le s pomočjo interpretacije predmetov premične dediščine, ki predvsem za starejša obdobja, temelji na zamudnem in objektivnem vrednotenju artefaktov v njihovem izvornem kontekstu, je namreč mogoče objektivno prikazovanje in podajanje nacionalne zgodovine.


Vodenje in upravljanje zavoda Organi zavoda so direktor, svet zavoda in strokovni svet, ki zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.

Svet zavoda Goriški muzej
1. Miloš Pavlica, predsednik
2. Tanja Gomiršek, namestnica predsednika
3. Renato Podbersič, član
4. Sebastjan Rosa, član
5. Tanja Vončina, članica

Strokovni svet
1. Duška Žitko, predsednica
2. dr. Martin Premk, član
3. Niko Jurca, član
4. mag. Inga Brezigar, članica
5. dr. Teja Gerbec, članica
6. Andrej Ferletic, član

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot 
Organizacija je določena za področja strokovne dejavnosti muzeja (strokovni program) in za področja poslovne dejavnosti (administrativne in tehnične službe) muzeja.

Goriški muzej je muzej splošnega značaja. Notranja organizacija dela muzeja temelji na analizi dejavnosti, poslovnih funkcij in potreb delovnega procesa.

V muzeju so organizirane naslednje temeljne službe:
1. službe kustosov
2. konservatorsko- restavratorske službe
3. dokumentacijska služba
4. knjižničarska služba
5. depojska služba
6. službe za odnose z javnostjo (komunikacijska služba)
7. splošne službe

Službe se izvajajo v okviru muzejskih zbirk, oddelkov in organizacijskih enot, v katerih muzej izvaja dejavnosti, ki so opredeljene kot javna služba. Muzejske zbirke, oddelki in organizacijske enote nimajo pooblastil v pravnem prometu.

V okviru službe kustosov, se izvaja osnovna, to je muzejska dejavnost, za katero je muzej tudi ustanovljen. Muzej ima v okviru te službe naslednje oddelke:
• oddelek za arheologijo,
• oddelek za etnologijo,
• oddelke za zgodovino,
• oddelek za umetnostno zgodovino,
• oddelek za kulturno zgodovino,
• oddelek za prirodoslovje,

V okviru konservatorsko-restavratorske službe, se izvajata konservatorska in restavratorska dejavnost, to sta muzejski dejavnosti, za kateri je muzej tudi ustanovljen. Muzej ima v okviru te službe naslednje oddelke:
• oddelek za les,
• oddelek za keramiko in kovino,
• oddelke za likovno dediščino,
• oddelek za kamnito dediščino,
• oddelek za tekstil,

V okviru dokumentacijske službe, se izvaja dokumentacijska dejavnost (hemeroteka), dokumentalistično informacijska dejavnost in dokumentacija nematerialne kulture (avdio-videoteka), za katero je muzej tudi ustanovljen. Muzej ima v okviru te službe oddelek za avdio-vizualno dokumentacijo in prezentacijo nematerilane kulture.

V okviru oddelka knjižničarske službe, se izvaja knjižničarska dejavnost, za katero je muzej tudi ustanovljen. Muzej ima v okviru te službe oddelek muzejska knjižnica.

V okviru oddelka depojske službe, se izvaja depojska dejavnost, za katero je muzej tudi ustanovljen. Muzej ima v okviru te službe oddelek muzejski depo.
V okviru oddelka službe za odnose z javnostjo (komunikacijska služba) se izvajajo muzejski vzgojno izobraževalni programi, muzejska izdajateljska dejavnost, oblikovanje muzejskega gradiva, katalogov in postavljanje razstav, organiziranje razstavne in prireditvene dejavnosti, informacijska in promocijska dejavnost, trženje, animacija obiska, avdiovizualna dokumentacija, prodaja vstopnic in druge dejavnosti, katerih namen je promocija muzeja in muzejske dejavnosti. Muzej ima v okviru te službe oddelek za stike z javnostjo in organizacijo muzejskih prireditev.

V okviru splošne službe se izvajajo tajniško-administrativna, finančno- računovodska, kadrovska, pravna, vzdrževalna, tehnična in druga dela, ki so splošnega pomena za muzej oziroma za njegove oddelke ali službe. Muzej ima v okviru te službe naslednje oddelke:
• tajništvo/upravo
• računovodstvo
• tehnična služba

Zakonske in druge podlage za delovanje

1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriški Muzej Kromberk - Nova Gorica (Uradni list RS, št. 142/04)
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški Muzej Kromberk - Nova Gorica (UL RS št. 33/2009)
3. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006-ZFO-1, Odl.US: U-I-35/04-11 in 53/2007)
4. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008)
5. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO)
6. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP)
7. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A)
8. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06)
9. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (Uradni list RS, št. 42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl.US: U-I-284/06-26)
10. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB13) (Uradni list RS, št. 108/2009)
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica (Uradni list RS, št. 8/2016)
12. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94 s spremembami)

Interni predpisi:
• Strateški načrt Goriškega muzeja 2018-2022
• Poslovnik Sveta javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica
• Poslovnik Strokovnega sveta javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica
• Pravilnik za izvedbo volitev dveh predstavnikov zaposlenih v Strokovni svet Goriškega muzeja
• Kodeks ravnanja zaposlenih
• Pravilnik proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v zvezi z delom
• Pravilnik o izvajanju alkoholiziranosti na delovnem mestu in dela pod vplivom mamil ali drugih psihoaktivnih snovi
• Navodilo v zvezi z oddajo javnih naročil, katerih vrednost je nižja od 20.000,00 eur brez DDV za blago in storitve ter nižja od 40.000,00 eur za gradnje
• Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov v Goriškem muzeju Nova Gorica
• Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih v Goriškem muzeju Kromberk - Nova Gorica
• Sklep o ravnanju s ključi prostorov na gradu Kromberk, kjer se v Goriškem muzeju hranijo in obdelujejo zaupni in osebni podatki
• Pravilnik o odpiralnem času in vstopnini muzejskih zbirk Goriškega muzeja
• Navodila za vodenje izdanih vstopnic
• Pravilnik o računovodstvu
• Pravilnik o popisu
• Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitev oznak poslovnim prostorom in pravilnik za dodeljevanje zaporednih številk računov

Seznam strateških in programskih dokumentov


Seznam / povezave z dokumenti:
• Pravilnik o organizaciji muzeja, dela in sistemizaciji delovnih mest Goriškega muzeja Kromberk - Nova gorica
• Strateški načrt
• Zbiralna politika
• Letna poročila
• Program

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 Sklopi informacij / povezave na strani

• Javna naročila
• Drugi razpisi in povabila k sodelovanju
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
Fizični dostop je mogoč po predhodnem dogovoru na sedežu muzeja.

Tajništvo tel.: +386 05 335 98 11
e-pošta: goriski.muzej@siol.net

Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica
Vladimir Peruničič, direktor

Goriški muzej je skupaj s Komisijo za preprečevanje korupcije pripravil Načrt integritete, 2011.

Dostopnost